مداحی حاج مجمد کریمی - data fair
1386/10/28

روز اول محرم الحرام 1429 هجری قمری (ظهر)

20/10/86

رایة العباس علیه السلام

روز دوم محرم الحرام 1429 هجری قمری (ظهر)

21/10/86

رایة العباس علیه السلام

روز سوم محرم الحرام 1429 هجری قمری (ظهر)

22/10/86

رایة العباس علیه السلام

روز چهارم محرم الحرام 1429 هجری قمری (ظهر)

23/10/86

رایة العباس علیه السلام

روز پنجم محرم الحرام 1429 هجری قمری (ظهر)

24/10/86

رایة العباس علیه السلام

روز ششم محرم الحرام 1429هجری قمری (ظهر)

25/10/86

رایة العباس علیه السلام

روز هفتم محرم الحرام 1429 هجری قمری (ظهر)

26/10/86

رایة العباس علیه السلام

روز هشتم محرم الحرام 1429 هجری قمری (ظهر)

27/10/86

رایة العباس علیه السلام