آهنگ صدام کردی از ابی - data fair
X
تبلیغات
زولا
1386/10/23
تو از مت کدام رویا رسیدی .............که تا اسمت رو گفتی شب جون شد
که از رنگ صدات دریا شکفتو .....................نگاه من پر از رنگین کمون شد
تو از خاموشی دلگیر رویا ...................صدام کردی صدام کردی دوباره
صدام کردی منو از بغض مهتاب ......................از انبوه گل و اشک ستاره
صدام کردی صدام کردی نگو نه ................ اگرچه خسته و خاموش بودی
تو بودی و صدای تو صدام کرد ..................اگرچه دور و ظلمت پوش بودی
تو چیزی گفتی و شب جای من شد ............ من از نور و غزل زیبا شدم باز
تو گیج . ویج از خود گم شدن ها ...............من از من مردمو پیدا شدم باز
از این تک بستر تنهای عشق .......................از این دنج سکوت آخر من
صدام کردی که برگردم به پرواز ................... به اوج حس سبز با تو بودن
صدام کردی که رو خاموشی من یه دامن یاس نورانی بپاشی ............. برهنه از هراسو تازه از عشق توی آغوش جان من رها شی
صدام کردی صدام کردی نگو نه ................ اگرچه خسته و خاموش بودی
تو بودی و صدای تو صدام کرد ..................اگرچه دور و ظلمت پوش بودی
تو چیزی گفتی و شب جای من شد ............ من از نور و غزل زیبا شدم باز
تو گیج . ویج از خود گم شدن ها ................من از من مردمو پیدا شدم باز